न्यू सजावट हेण्डलूम (गोल बाजार) 94074 44299
सजावट हेण्डलूम (गोल बाजार) 98277 96047
क्ष्मी हेण्डलूम (बाम्बे बाजार)

pardaghar parda