किशोर सिलाई (बॉम्बे बाजार) 94245 57070
नानक स्टोर्स (आशा मार्केट) 94259 51690
आशा सुपर मार्केट (बाम्बे बाजार) 94259 09901
आशा रिपेरिंग (आशा मार्केट) 98277 97288

sewing machine