कारीगर- भवन निर्माण

 कारीगर- भवन निर्माण –
सरिया बाइंडिंग व कटिंग
विजय भाई 98277 93229
राजू भाई 98269 36839
संजय 97562 78498
 सेंटिंग-फिटिंग
सतीश भाई 98266 18931
रमेश भाई 89650 54625
धर्मेन्द्र भाई 98262 10760
 मिस्त्री(भवन निर्माण)
राहुल भाई 98264 56592
रिंकू वर्मा 98260 87626
अल्ताफ भाई 98269 37204
अनिल यादव 95756 32553
दिलावर भाई 96690 24853
गणेश वानखेड़े 98273 57407
दरबार भाई 88892 50899
उस्मान भाई 98272 50313
किशोर भाई 90099 80029
पन्ना भाई 90094 28376
प्रदीप भाई 92003 27377
 प्लास्टर वाले
अकील भाई 97532 78241
देवेन्द्र भाई 98262 30217
देवेराम भाई 96698 09345
वि रशाद भाई 88173 05961
नदीम भाई 98068 10438
सईद भाई 73890 72519
रईस भाई 99072 76448
कय्यूम भाई 99072 75537
 फ्लोरिंग-टाइल्स
हरेराम भाई 95752 02482
रविन्द्र भाई 99817 27280
सुनील मालाकार 97552 35486
सचिन भाई 81209 66084
बबलू भाई 88718 98270
शाकीर भाई 99938 31449
सूरज भाई 98277 98132
दिनेश भाई 98272 87214
आशाराम भाई 97531 24213
मोतीभाई 84618 58137
मुकेश भाई 91651 72457
 पुट्टी वर्क
अफजल भाई 98275 37210
नफीस भाई 99775 71616
हाफिज भाई 86025 94131
इमरान भाई 99775 50106
मुदस्सर भाई 90983 87976
कालू भाई 98272 92760
 प्लम्बर- नल फिटिंग
अहसान भाई 98272 50313
कालॉजीदास ब्रदर्स (गंज बाजार) 98265 08392
सलॉजीम भाई 99775 71760
वाजिद भाई 98266 01965
कालॉजीदास भाई 98265 08392
सोनू भाई 98265 84772
आरिफ भाई 98277 96383
प्रहलाद भाई 98269 27059
शेख गफ्ङ्खार 96910 07183
गज्जू कनाड़े 81031 38445
धर्मेन्द्र मोहे 97528 71931
रविन्द्र मोय 88890 63550
अशफाक भाई 98273 26530
सूरज मालवीया 89597 58550
सुरेश सूयवंशी 97531 33876
गोपाल भाई 99260 04598
वासु भाई 91651 64386
गुड्डू भाई 94240 40091
 पेंटर(रंगाई-पुताई)
अनिल पारे 99260 76846
अर्जुन राठौर 80856 92477
अतीक पेंटर 98276 04358
बंटी पेंटर 97530 77056
दीपक तिरोले (आदर्श नगर) 99770 07933
दिलॉजीप राठौर (दादाजी वार्ड) 90097 44290
गर्जेन्द्र पेंटर 97548 73338
हरी भाई 97454 49365
जफर भाई 97536 34515
कैलाश पेंटर 90393 90644
कैलाश पटेल 99939 90753
कालू पेंटर 78284 37935
लक्ष्मीनारायण भाई 84359 61820
मंगल भाई 95756 34951
मायाराम भाई पटेल 97543 26991
नदीम भाई 99073 14602
राजेश ङ्कौय 98272 42891
राजू पाटील 97524 21644
रामलाल यादव 99771 16762
रिजवान भाई 97557 54048
संतोष गायकवाड़ 97534 76625
सतीश महाजन 97541 81647
शंकर बड़के 97542 80269
विजय देवहरे 96850 57671
यूसुफ भाई 84350 25664
 इलेट्रीशियन(लाईट फिटिंग)
अशोक आई.टी.आई. 99939 83708
अशोक खन्ना 97537 99317
अमीन भाई 96697 99005
अनिल मालवीया 99265 24788
अनुराग जाधव 99772 14744
आशुतोष भाई 86025 36280
अशोक आर्य 97553 92945
देवेन्द्र पाराशर 97558 08554
दिनेश शिन्दे 90982 18934
दुषमंजी  त मालवीया 99265 77757
गज्जू काका 90094 03296
गोलू राठौर 97534 89202
गोपाल शुक्ला 98264 24258
घनश्याम भाई 75664 54091
गोलू मालवीय 98267 28681
गोविन्द नीलकंठ 99268 75412
जमना भाई 98266 66272
जितेन्द्र कैथवास 87178 39903
मनोज सेकरिया 93290 08332
मुबारिक भाई 98264 71583
पंचम भाई अग्रवाल 98930 97343
पवन पटेल 97530 61850
विनोद अग्रवाल 98270 15080
रमेश भाई लोहारी 99775 25640
प्रकाश श्रीमालॉजी 99268 82816

electrician plumber mistri karigar plaster bhavan makan rangai putai wale majdur